Tsujita Artisan Noodle - Tsukemen

Bryan Ishigo's avatar
Bryan Ishigo